Zekâ Oyunları

Gin Rıthl, Şcnfoni Oıkcstrısı
konscrınc tınııck ipn MİJ lıcklcrkcıı
ujlırmı ju iınnılrntu Miflveni
r>nI;it11: "Knyukkcn m.ılullcmızdckı voıııkljrU hırliklc 11 kısilik hıl ılı.ı ıııkcstr.ısı kıırdıık. Bıı gUn otkcstu şclııııı/ kuljltsi/ ll.ınuh'rıııı İMİİJİI.İ ?lıgı vcııi llııılcr gcldı. Kıııncı çocıık ıı oobirde bjtiAi - biı flOtun
i'iılıınh. Iıırıııı .ıldı." I.ıkat Kıılvtıı 111.1/ Avvız. Rnlıi'ııııı Mİ/İİİİİİ kcstı "Kıılıı. vıııc dcstcksı/ .ııışl.ıı.ı IMJIJ-ıhn: hır llııııın oııbııdc lıııını kıııı ııc yupsın " CİH Rııhi ona 4 okuvlık zc-hır liibı hıı bııki} iııl.ıtııık pes pctdc-clstı kıııılışııı "Ktllvııtnu/ Avnz, scıı ı'ii ılc -.ııhlc pmtcs ptşıı \j dl un fıııbııl mpıı jısıt Scıı bcyiıı vcrinc lıcvıncıklc dogdugufldan .ıklın valnız Kücük pıııblcmlcıc yıııı, Fllitlcri tıı-|ııı kı korip hıcmcdık" l)ıf>crlcrı 'dc-ııiııı cı C.lıı Kııhi divc hagırdıian 0 ıl;ı dc\am cm: "Ikilıu vocıık kjl.ııı Iİ1UİCHI1 mıdi bınııı. Iıır llliıiııı ,.|"|.. Iıırını; liçıınaı ÇOOuk kılm llutlcrın dokıızd.ı lıırını- lnı flıithıı doku/.da lııııııı .ıl.h llıı Imvlc dcvjnı cllı o n d.ııı lııı ıııııckı ycnıık kjl.ın llınlcnıı yansı t yannı flllt alılı. Sıu lıaıı.ı ge-llncc Olkcmdon DCUcnhBtçok Dpera-sindın "Alyjklar" mnrsını smlcri'.c.t bajladım" AtMdjsları mcrjklj bagıt-ılı: 'Ncvc kı/.ıııi}tıııf". "\.İMI kı/m.ı-\,r. ıııı. bıina lıcı lııt çocugun Jİılıeı lliit "aviMiıın sııısı k.ıd.ı; 'lııı k.ılu.ıy 11 " II kıiı,ılk llhtçılvc ınpljın k.u, fliit ı>clıııı>lı:
Kurbağa Soyunüan On Lord
l'.vıci /jııı.ın lernde, kalbuı ıı-
man iyıııdc. bir ıılkcdc lll lord \j}jı-mıj. Uunl.11111 ıılkcM jckildc gi.ndcn iıt.ücmnıs. Bu loıılljıııı hıı gafjp lıııvıı vıııınış llır lunl. Iııı l.jşkı loıdla yol-dj kıi}il,ışıııcı lyollar ııcgcmlckı BJ>
gılci' cıic: kırsılustıgı loıdıın hcıııcn jrkjsınriıkı 'l.ıırc bojat " loıdım ıl-tundcn Jtlavıp lıcmcn ıık.ıdak. boj
ıi.uuyc geecrmij, Omcgin, 19 no>!ı
lnıd. Rno'nın iısnindcıı aılavıp lll'j, |S ıio'lı luıd \2 no'nm listılndcıı JİIJ yıp 7'vc gelebilû vb llalk lın lı.ıdl.ı-ıııı koııı l'iı pcıı taralıııdjn huyiilcn-tJİgjne \c kııılııg|j\)|igınj ınanıımi}. 0 mjs.il ıılkcMiuh şiAİı: dc luı kural
'..ırııiiv lliı lı.ıd. dı£cr lordıın ıısiım dcıı Jtlavınca. hstıırıdcıı aıl.ınaıı luıd vok olııımıi} Oıncüın 19 nu'lı loıd. 14 no mn ıısıundcn aıljvınca l-l ııo'h lord vok ulııyııi \c l') ııo'lı loıd lll ııo'lı ıljııc-. v uclıvut. Bıı "ıııı lıalk tar-l.ıl.'i'l.ın doııtıııcc hir bıkıyoı ki tck hir lıırd kaluıış: 0 d.ı uc,!!cııııı tam uı-
u-.ıncij |3 no'iı doiredc Kuruyot, Bu
soınıtı \.ınıuk İÇİn İİJMI sii,ı.cmj|jı o..ıpıldııjıııı hulıııııız. Hir sıııii djlu: l.ordlatdan llytl. Ucficnin kujclcnııc t\.ı I, JJ. 28) vcılc}inck isiıvor; ivjm
lıcr ktijedc I loıd nl.u.ık.. voriiglmia kurallan uygulayatlk luınu bajârabi-lir ıııisıniz?
Yedi Kuğu ve Sekiy. Göl
Srikil ü.ilıııı lnıı lnış: ılııicı 7 ıiöiuıt lıcı bıııııdc bıı kujıı vaı. (iollcr jtkıl dc ı;orılldüı\|i nılıı kjıullaılj hııhıııııı. baıjlı. K11611l.11 gullcrin kıyısında ail-
ncjleniyor, Veaı venn ö>revli gclinoc
hcpsı suya anl.ııı \cmlcıı vcınck 11,111 siiva jıhvoı Tıiıı/nı .ısısından kuğu-liiıııı mıldcıı tulc. kaıullaı .ııavılıfcısl:ı vu/.ıııcsı co/c 110; corııııccciındcn ..ıvlı bil kın.ıl kMiııhnıış: Hiçhıı ku-ıluyj kcndı yasadıgı gcildc vcııı vcııl meyccck Ycm ıstcşcıı kuıiıı. ktııdi bıılundııttu n dcmvlc kapalıdıı, Kuftulann hıcbııı a( k.ıiıo.ııhjın.. görc göldcrı noic lıangi
Nfitjtla cıdıvoılar HcpM j\ııı :mda ıc> /aıııaıı oljukl ycııı vıychihı 1111?
lç içe Barakalar
Jcyi n: Şcv.I.ı. 1 arhay Cin Ru-hı'ııiıı v.ıııııu ncldığindc oıuı lıavlı dOjOncch şrııidü cc \ordu; "Hayrula nc dfljonflyomın bOyle?" Rulu clm-
cickı GeoSİ Kııım.ıv li.ııı ırclcıı lclıır.ıtı ukudu;Biıliıîinizdc 6 lv.ır;ık.ıdaıı ilıaıcı bır askcrı tuıukcvı vj|iıl,ıcıkııı ?Vncnk gOvcnliğiıı ki'lr. \.ı"l.ııuhılıııcsı ıc,ııı lıcı haraka diftcr S baıakavla kıım}iı nlıııjlı. v.ını baıakalanıı hctlıangi bi-rındcıı kalan î barakanın hcrlıaıııçı bı-ımc clııckt ulaıak ncvilchilnıclidiı Bıı knnıııljkı pl,ııııııı/ı ÎA suaı ieinde ıclgrıflu bıldııııu/." Şcyıaıı ,'jcyda lıa-yıtında ılk kcz hn ijt vjı.ıdı; clıııı Ruln'nin clınııı ilstiinc koyır.ık
"t'ziılmc kaıdejim, noal olsa dııın.ı-da kimsc hu prublcmi v'özcmt/' ılcılı
llcıh iim.ı lün Rııhı ılc a\m .ınd.ı b.ı-Kiımıştı: "Kurcka, bılldum!" Cltl Ru-rjtı Ştvdj'ııın ıılmnda huyııu/ tılu ıkı kcıııık cıkınıısı oklugu iyin bu mmlt .ıııılıyoitlııı cllcnnı opmcvc bftjkdl Ştvıl.ı ş.i}inııt)iı: Rııhı ?pn.b-leıni cllcıin vu/.dıı, cllcıin" diyûrdU ıbıınuıi.uı. Dejnuunu ıdyletnek "c-. Şcvuıı Şcvıl.ı Cin Rııhi'nin ıslıııda kııc, uııc kctısının katııııt ,1
duıV.ıuıı döjOndU|Unll nndı ilk iincc.
\1n.1 luvır Rulıı. Scvdı'nııı cliııı clı-nııı lisrıiın koyııusıvl.ı ı,..zumıl lıııl ııuısiıı \cvdı JL'abaı.ı./ıııu:
Kütle Çekinı Problemleri
1- Bıı tısının Dıinyj ııııı ıııcıkc-"Jnddti a£ırlıŞı ncdiıf N'cdcn?
2- ^" kı;. Iık lııı jstron.'i I iını-10 6400 kw ıı/jkıa kte kgg/Stttİ
' I lıım.ı ııııı \jnc,,ıpı "ı-JOO km.)
\- Scıbcsıvt dfljmektc oten bir
cısnıırı ıgırlı£ı nc olııı.'
I Şckildc bıt linılık kıtıı 1 "oiıilıı-o.11: Bacakljrından hın \ukscliıhi' lm ıpliklc ıcu/.ı kolııııa lufilunmi}. Ip v,ıkıhr>.ı sol kcle j}.ı(i| nıı. vııkırı ıııı ç.|dcrf
z\rmut Ağacındaki Keklik
Bıı kckiik jniil.ui tacjtRjk ırmut ığacma gtelendi GörtfflgOnOz atmoı-lardın hırı aahnda kcklıkdıı Gcrçı kckligin hiyimi binu amıuttı ındınr fıkat hurada ıstcnılcıı jcy, kckligc ui çok bcnajyen annnnı anmann dc£il-
dıı |-.s,ıscıı Jcac,ıjkı hıuıın ıınıııılaıın bıviııılcıı jvıııdıt. Bııudu maııtıiiınuı
kıılhınmaııı/ iitcnıvoı, Kcklık jrmııt-Ijtdın biıındcn gecemk igtOJ Kİrnıiî 'f .ıımııttjn aııııım Rcçcrck ilcllc-nııj; iiylc ki iki arnıuı arasındaki hcr ımırdan yalnn biı kete ReyTfnlj, \dn-vct kcııdmı giılcyebilmij. Bu Bilgî-lcılc kcklif>ın lıanui armııttan gcycrck ?gaca j;ırdijini, nasıl hir yol ı/.lcdigini VC ııcıcdc iMzlcndiRint hıılunıız.
Dört Karatavuk
^fc.7 3 ^
Ormanda hıı vcnıbcı ii/crıııc di-zılnıi) x ııı.ıııuı uı. 2 vc B ııo'lı man-taılaı hzctındc bıtcı karatavnk. t VO 4 no'll ııunuıluı ır/cımdc dc bırcı Jİ-lııııo ıdııgıujtan İKyazl kıutıvuk otu-tııvut. Uıınaıı pcrılcrı tıvlc bıı sıhıı Viipıııi} kı. kııatıvııklaı s.ıııı voniindc vcvj s;ı.ıtın lcısı vi.ııllndc jııcak 3 11..111U1 uıdcbihyııılıı, Oıncğin 2 no'lı mıntann ıızcrındckı karaıavuk 7 no'll VCVJ S ııo'lı nıunturın lisriiııc Kt'lcbi-lıı K.ıratjvukları SyJe hoplatın ki 2 \c H no'lı m.ıııınıUıın UstUndcki ka-ntavuklaı 4 vc h no'lı nıantarların livıımt. 4 K6 ııo'h nı.ıntaılaıın lis-tiindcki bcvaz kaıaıavukl.ıı da .' vc " no'lı mant.ıtların iistllnc nclsın.
Düşündürücü Zarlar
'iokoskıı/ ılc Balaban jnıı.ı ıkı 1.111,1 .tynanın bır tıvıın hulnıu}l.udı Bıı oyıındj sa\ 1 dogil. tcnk vaıılı. I lcı /ııın I1.1/.1 Mi/ltıı kıımızı. b.1/1 yiizlcri mavı hovjıııni}H Sırası ı;clcn oyuııcu iki /ııı hirdcn ıtıyoıdıı. Znlaıın list viizlcrı a\nı rcnk eclıtsc GbkOvkuz. ı.ııkh renkjerde gtgörae Bılaban tmca
kaz.aıııvordtı. Zaılardun bınnın .î yOzO kıtmı/ı vc I yu/li mavıdir. Ejitligı Mglamak ıc,ın ıkıııcı /.arııı kıv \ıı/u kıımı/ı c.lnıjlıdır- ılilll )cıı\ \umc;ri-cıııc'dcıı).
Klft
ll.lını.rTrklılk
Boyalı Küpler
Kııljv ciı/.ıkcn l'iı luvli /ııt ptob-
lenı ıin MİIHMİ bcar yfheO -ı kjn.
nlmı> K ÜCt kjre kımıı/ı. vıtı ıcvj
ııuvnc Imytnmif Rutıcb (n lcnaliı
ııuılmııv. \vnı kı-njrı ı>:ı\Ij-vjrı İCOC
Geçen Ayın Çözümleri
lltıııac- 1'rtıM.ıııı
I ı...... I
K.U..I. Il"llllllk
Pâl\m Mvnt N ' ?
"ı Htm ı "l'iın N- '? II ? r.ınıl"
'. ? ? l",l",.
.,1 ! . V İIIİU
ı.l- ll.l-l'l
":? \>.mı
..;-v>.-.ı
'.' o I
.: o ı
lıyılellın..
\l,.ıuık Kı.lımıı HılMfclıcı
......
IWııl> Itta/j.| Kıînı (intnıfm
KYI tl.ltlltll. ÜH1M '
pımlınn ???
tmAkjcac k..ı.
oI ı. Umn tıımlıı kr^ctm cor'k "ııiıtı.li' Imuıcıı K..pnı k.u ııı.ık
o
H,ı f,M.m, ıtumıaotm "MBı iatlll eJci.ıi.ııııı..' I... m anvt' |
..,.,. Ul..............'Lılaıın
jjıılık nı.'ikt.l.ııımı lıtl|K ıj.ı.-.ı. Ilff tıuın IIMı.1,,1, ." I ? fcl k"İ4. "4JHİİIMIİ
l I4U1111 ,1114u ııırııiK kunııı
' kjlj. hılı.İJl. ?? I I 'i
| ıı.'.ıııı ? |..l.. I...U,.
ıİJlı I'lınıı
llil l'ıuun kıııhtfi/ı ln*jm"
? "I" * *
" 5T? * ?
Oyraı kl 1 ..
v.nııı: |,"
Illkj,"',..,, Mll II
\H-lll ıkg i:i 11.. m \m
o jlıııı J.. 1
uraın K'vı lııılıuı I-İR u"-lınr llıl Y4iıtr .1 l'H-Mk ,?,??o? H 'l: II |......c.'.ı ., ttm III'
o,ıı .1 1 . ? o?o ? ı;lı,
.ı.kıı.r-,,.. ? ? 1 iıt 11 1 n .? ? ???'? ban
h|,|'r.ıl.jııı
DEFC ."-.>? , nd ? o ??....." ", ?.....ı.u
"Ullhjkl4i]ll
tjncJr. l'roNrrrt,
|..,. -. I ı-,.. ." ?. II , .: |.
Ilk "rıih&ıji'n \>.-İKiJı.>rtJn-,c vif*. >c lıcı r.,J.jıc I ruııluk oıveıck Jcpo e.l. o
? ,.vrk batka Dca ı I
Illııluk ııvnck ılc|H.i.ı
3II11I.1 "\< Dİ ctl "o)?o?" ıııurı I tntılııl vıvtcck ık|nıM
M tiln H'vr. J tlllılllk >,ıccck t::"" II .1-
..i'dtt-ııın.ılıı ,.,,,.? o?nııılc rtvmıtlrr
lcı taıklı ıcnklcnlolıt. (ı'ı>tımmc\en
tdcJti kjıclcnn rcııklcımı ıık vnlıiNİ.ı luılıın k..n, ııuvı, kjı, vın. k.n, kumı/ı uı Vt l*ıı ıcııklct kjrck' K İİ.İMI ıJ.-ı£ılnıı,.:
Bir Sayıınatik
w\\
m.
\w\/.
Tank Birliği
I ir.cn lnıımındc lııı Mvmj ,1 "I ? vcılc>titıkn:k 'ılHI uııklık lııı lntlicin
kıınıııuııısmK t.cııcl kıııııuv'ılıııı ts
len etniı fBylo: "(çgcn biçltnl Ric (.'llncv Kntlnı ıtasmdt Dıınvj'nın
ıncıkc/.ııiıJcn gcccn lııı mııcl tcıllil||-
nı ıliışııııclıır, Rir .ııl.ıııı bu tıınclc
ılı.jcpıc ne i'inr
kıııı.ıllı Mlnr
II ..?.,. Illkkjılı ,ılın.ı o , , ? ııııl. "jhvı-rrnc. rttl ,.ılhı: ...
? I ? ? .....o?o?-oJır
VıU™
k'ıuurk. ,. DllrjilUI
'?ıııii'tlı
.'JlııHıclı I
:?-, "
(ak-
illlvrHhf- Tıltl-nı i;"v.nıİK.-la"tııtt
:. M.ııııTıulıı"
CDjtJ t.l.lll vl'...
II k.-^tnıltn ıı llljtcııtı. . l| t.-ı,,ı. ,1.
? " t#4 krııjı. ,İ4-
..Irfhkjlıtılcjcltutjtvlt.
kiiuıın lctlUC -vılc-
.' .11 kJİıııl cJcıı ıı. v " ılv
"rn ."ıjıl B k.-^.ımlctı pkM " tkajn. "umnljıı
rdotn
....
,t,ı kıı.tr, "l.lıılıı Lkcnajll ıkn ,.. " lı.înıl.n
JJH 1,1lı ...,1,1lı. ıBll|;ill,l
' ,1,111li ııulll oJiılclııiıı ıllulJcl.ıı ,li ,
-ri
? ı n >ı n n ? ; '"? ..... ? ? n u \\\.....ırLrr n.-; N I ? Biı kttMı
>o> ICHNİ in') MMnnıftf lw muetı ı,nı<
?n InMllllll. I.llll
Hf| kcnarı ıilıi ı c' unc I "Hiitı k 11 o ıiı Jn "- nlııı luı.y-
llh ı.ln, * ,11'imııııııı. l.ı.......ul: ;.ı .? t UUC 1
vüJıt i|iiıJ>W*i'ii'ı ıriıli)' Itt.^.'ri V-ıUı. I İK(lı,M!tı*c cn 41 ı lnnc I "mlıi HiAltvt llcııı" lıı,l*l"muıt" * o' .???'nı.iı;..
!lm >, u: jiıiı.ı, ı .-*. I.
lillllt" İMI III111III Ltj,:,, l.ı
Şntulı MIİİİIJ PUttym dllfjcv >c v'jKvİmın (ıt|iljıın
.....
ııııttiı o! -!?o""" oılıu.-ı I"M ? .ılıakıi
.ookiriiılıııııJılık vııılmjmı" \m. ıı |
,.,
., : |n ? ı
. ,.,,,,,. . ı tmka ? . i .. n ?.....ı
ııt,nn ıV" I'İİİMİM Inn :... ......
ıiiı.....ı. Iıcı tı.mıJ: I t,ıı"t I ,". 'uplurtı
o ;.. ., .,,, ,
oOnındıtkl iMpUııı | UVM I fBnı Q >ım:lı k-l.ıı
........ıiurnnrfckıımifi nMİtı,,.
Itn Ulı.r*lı -H ;-İTJVİ Jrılılııııil.m 1-^ >ıltımJ.
?? ? , ...
hjtlıı- riı Ü ı ı ........ '
ı : . :
Kn .11 ıkı .ırjnııı kjuı> N I |1
lı I vııocitiıı "vejıl III >
r-fco w
mııııııi'.ı. titJKRn&e*S*+
It tlıv- ' ? ı
. hıAulı .ımuiiju* (uauluuc. ."ifJtU
, .,.. (-^uııc I ıu KıutJ*
? 'lııı MtflCCN I I VIlMir- Hı -?> -*.l .lul (.iJ.lilil.-n
-.i.- ?: KOM flnl 1c.ı;,:iM".-.it-.Hiulıı
krjhu I !ııtti"Jan
ı.;'f cmCı-ou Juıl.ıı H ?
. . ııııkuvı. uktfle-ık. Sıuvhljirtı topkunıiııı, vill tılıliiöit' ? ? ? jKtlcfvnı Mo .. Ho I 'o ı tactk11 n N- I M"> l
"0ff"fl"W"l(N-' .. ı.vıtO\-
Ml jfilCtlcvMkt,' ' l-r.ji tn.kuUf-
?Jıı 1*6 ' Ut"n* ımlN
VtX€İl- ?? İMCİ .t.nııııııı tjı .'lıu.ı,
pttetkllic.ı |i|Jtı|ılııııi|tı N. I ......tm ıı utttvlı
ılcd.lılır Olııiivjıııı crcı |lc uuvlı iavuıııtıı ıck t.uiıjjı ıiKickiıfttnı huııılijJık
5 Ouırc '????! " ıı,,
ı ,..
i/_ [ 1 0 D ıı.........
'P^ ıt \ckr/lı ,1,11in: tVui.ulı İİIİİM.V . K. ? 1 II,. "l-,ııı kıiıllk
1 lllh rl
W ıınuı
V-' / İJI,.,. ılık " "
5 ı ıı llmıııılt- lul-lıılıılııtn l"-llhlıı
? .
?1 ----- ?a----------
o o
? -- ?
- r -----
Tıul l'i ıl' t"|.lJit.k I ıı .... .ı,ı. IK K .>,
.
Ilcı ıkı I4.4İ. I ılr >4.|"|. ...I r-ıttj I. Jıvrlın.
. 4-.t.^.-V
..?ıı.I.ı !??? 'ııı.l. ı..|l.y.^- 'i" ,|ı. C.....
ıı,jk,ıın,ııı, ,,l"ı"., icuı tıııiık |.t.jr>rtj le| ..ıı.ıı-lltt.li. "Illıjlııl,, H ımkkth.JU. <41İV=
.|v- tr fıi-ıi', )>s. ır it.ıki.,ık ubnk
??
.....k......III, "l,ı,,l.ı ,(," lıııfll-. IM,"
r.i" "1111 j-.-ı'f taccnlaiıiBaİMlıı
.fcfl
;ıl
:vHl K~M
S.-MK, Hıı ktii}leı 4imfii:ı.t S "t,u. ıy*nı u. (Jı
' Jıı llıt
JuıııınJj. I ? ttfj Bl4fB< - --I'
. M M ...- K t'Mluınr Sckll i'*fa ufıiill'
,||l);(l EJİ.İ AH "c \l> Uft ı ı I. .. ı h
İBUkOl l.ıuıı: u.p -!?? HiuiıdflAR-vn-". "H..İ D- H) ' " ı. ıı ı
- k,':.,;.,.!.!!. ı.umt jMMim.ı. kocsh
.[(iıc.cıılrıı ıVrM \.J" o^aMOİI fa I (?pt R/T >*Uok KfcilJc ccHi|"cTcrcl( biiviık dV ı NM iSn hıinınncı ırjc:
ni*j*ıtr
SC'icicıtıtın ıi'i' ı ııiıtmı.nıtı .'lıııtnı "t,ıll I NM'J. JcnklcnıJc ku-
I |flh potntsj \ ? ??
n.........Nİ.,,,1-. Hmnın
l' ha I.HIİTtl; W||. Iltfin \VnUcmir I tnm
? ? ırl.ııjlım
ft-.ınu . uıı|.ı Iflrfl tm&4 tınrı*R*T*&'4
'..(UV..S- IWf oMUİM llıkk-ir jl.ııın. H < 4 fa
ı ? ıl( [fll .'-Jı- ""H ı^-
ıjJ-îeR ııııil. .ıııtl . m IBİ I I
iM---' " İ' f"l 15 Obl H l-mt.ıt. Hn hC klll"-
I,.! .Iı.ıticııın l> U ..... ' ktil Ihı Jıııiıııııl"
) kıi,"V lUın-ıiıh ^j(ıvii|il,ih ı >ır vt ^ctrcJcıiıı.n toj......ıı nııiıitııiıtnlııı
Mllll MllllJ,.....('/.CfiClll
hı>ılnı:ı:cMiıı ık. ,hı>rı kuııaiı ınl dıljcv ı n evıln.cliı!tt m JİİK^ Jucrn . & \ ııi" itJ srvn ""l! ".crıjııı n" 1 >cv"lr, ? -o lı
j"hıu* '"o'" I........HBİ f"tı ı < ır-i
T-U.t" ı ı... |
ı. "iı ı-'t. ıha ı.......
?ı.tlll "UlllrC )Jtr. , ? . -"u> |
niflii.l
\iıtn"-ıık J.- ? ı ? ı ;rojft
,.aua -
\vn, "uı.ukU Jıkı).4.Kcn.n ,k. \.u> k, ntı, n.l , tfj'. "l-tnı jiAthhl.ı,
(llklhk tMH': " lltlık ı.ı.unı j.' I II
? ... ll ı .1.1.1..:. ., ?? :," " ,o" VT |ll
Jıkcv.ıraı v"" ? "İUİ'
- " .....
rikıın ,i".
1117

AttachmentSize
AFK7DTE7FR1.pdf675.45 KB